Strona główna > Bez kategorii > Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO oraz przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

 

§ 1

Definicje

 

Administrator - Medgen Kamila Czerska i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02 – 954, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000424556, NIP: 5213632459, Regon: 146168686.

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.medgen.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zarezerwować termin Porady Telemedycznej oraz zamówić Badanie Genetyczne.

Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. zamawiająca jedną z usług w Serwisie lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 

§ 2

Kategorie i rodzaje gromadzonych danych

 

Administrator gromadzi następujące kategorie informacji:

 1. Informacje identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, dane do kontaktu) niezbędne do zidentyfikowania w momencie, gdy Klient korzysta z usług Serwisu,
 2. Informacje transakcyjne potrzebne do przetworzenia zamówienia: (wybrane produkty, dostawa i adres rozliczeniowy, numer telefonu i adres e-mail, metoda płatności, w tym informacje o karcie płatniczej i dacie jej ważności, a także o posiadaczu rachunku karty płatniczej, gdy Klient dokonuje płatności online)
 3. Dane dotyczące historii zamówień online (Administrator przechowuje historię transakcji i miejsc dokonywania zakupów; podobnie, gdy Klient kupuje lub zwraca produkt, Administrator zbiera informacje o transakcji takie jak informacje o produkcie oraz data i miejsce dokonania zakupu lub zwrotu)
 4. Dane dot. historii kontaktów z Administratorem (Administrator może przechowywać również historię relacji z Klientem, przypadków skontaktowania się z obsługą klienta lub złożenia reklamacji)
 5. Dane, których Administrator wymaga i które są niezbędne, aby Administrator mógł odpowiedzieć na życzenia Klienta - są zaznaczone gwiazdką lub podobnym znakiem na formularzach gromadzenia danych lub określane jako obligatoryjne ustnie gdy są zbierane. Jeśli Klient nie wypełni wymaganych pól lub nie dostarczy informacji zaznaczonych jako wymagane, Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na zapytanie Klienta.
 6. Informacje, gromadzone automatycznie – określone w par. 7 niniejszej Polityki.

 

§ 3

Cele, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych Klienta w poszczególnych celach, są następujące:

 

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

1.

Zawarcie i wykonanie umowy, zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.

Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy.

2.

Realizacja praw pacjenta poprzez np. odbieranie i archiwizację oświadczeń / upoważnień dla innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielenia im informacji o stanie zdrowia.

 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Co do zasady, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

3.

Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODOw zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Co do zasady, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

4.

Kontakt z podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, np. w celu:

− potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu Porady Telemedycznej,

− poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie placówką medyczną.

Do czasu wygaśnięcia umowy.

5.

Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości.

Przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.

6.

Przechowania danych osobowych Klienta w bazie klientów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Przez okres przewidziany przepisami.

7.

Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Medgen działalności gospodarczej

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Przez okres przedawnienia roszczeń wskazany w Kodeksie cywilnym.

8.

Świadczenia marketingu bezpośredniego - Medgen dopuszcza możliwość kierowania informacji marketingowej dotyczącej działalności, informacji o usługach, organizowanych

wydarzeniach.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez przesłanie informacji na adres:diagnostyka@medgen.pl z żądaniem cofnięcia zgody. Administrator będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Klienta.

 

 

 

§ 4

Szczegółowe zasady przechowywania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Klienta uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne, ponieważ nie mając niektórych danych Administrator nie może świadczyć Usług na rzecz Klienta – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi konta.
 2. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Po zakończeniu wykonania usługi Badania, opisanej w Regulaminie Korzystania z Serwisu, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) może być przechowywany przez Administratora/Medgen w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. W tym celu Klient musi podpisać odpowiednią zgodę w Formularzu Świadomej Zgody. W przypadku niepodpisania ww. zgody, wyizolowany materiał genetyczny (DNA) zostanie zniszczony.

 

§ 5

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie.
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Klient może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Klient może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 8. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Klienta dane do innego administratora. Administrator zrealizuje takie żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Klient ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6

Informacje o odbiorach danych osobowych

 

 1. Jako podmiot leczniczy dokładamy najwyższej staranności w celu zagwarantowania poufności danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem w celu dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących na terenie Polski,

b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

c) dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz email) oraz w obszarze pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem dziedzinowym Administratora,

d) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

e) osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta.

 1. Podczas procesu płatności, Administrator może również udostępniać informacje na temat Klienta innym podmiotom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych:

a) procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;

b) banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności;

c) zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach;

 1. Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo administrator może również udostępniać dane Klientów policji lub innym organom (może dotyczyć to adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).
 2. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

 

§ 7

Polityka wykorzystywania Plików Cookies

 

 1. Niniejsza polityka omawia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach świadczenia Usług przez Administratora oraz wyjaśnia w jaki sposób Klient może je kontrolować.
 2. Administrator może zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. W ramach usług sieciowych i mobilnych Administrator stosuje technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń Klientów sklepu internetowego - Medgen. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywane są łącznie „cookies”.
 3. Poprzez korzystanie z Usług i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym razem z usługami medgen.com, klient zgadza się na przechowywanie i wykorzystanie przez nas cookies zgodnie z niniejszą polityką.
 4. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu Klienta (np. komputerze lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie urządzenia Klienta i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Klientowi wygodniejsze korzystanie z nich (np. zapamiętanie ustawień).
 5. Podczas świadczenia Usług Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania usług Serwisu Medgen, umożliwiając poruszanie się po nich i korzystanie z ich funkcjonalności. Bez tych cookies usługi, z których klient chce korzystać, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej, nie mogą być świadczone. Administrator Używa także plików cookies, aby zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu danych do logowania. Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z usług Administratora, ale mogą zostać również wyłączone przez Klienta.

b) Pliki cookies, których celem jest poprawa wydajności, często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania przez klienta z Usług Administratora i pozwalają Administratorowi usprawniać ich działanie, np. te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane przez klientów części sklepu internetowego, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach sklepu, pomagają wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają korzystając z usług Administratora i pokazują skuteczność reklam. Administrator korzysta z tych plików cookies również, aby pomóc klientowi w poruszaniu się po stronie internetowej i powrocie do odwiedzanych kart.

c) W pewnych sytuacjach Administrator może korzystać z funkcjonalnych plików cookies, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez klienta w ramach korzystania z usług i dostarczyć ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowanie strony.

d) administrator może również używać plików cookies kierunkujących i reklamowych, w celu dostarczenia reklam bliższych zainteresowaniom klienta. Takich plików mogą również używać usługodawcy Administratora. Takie pliki cookies można wykorzystać np. do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą Klient widzi w ramach usług Administratora.

 1. W pewnych okolicznościach Administrator może współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia Usług. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat korzystania przez klienta z Usług i/lub reklam, w które klient kliknął. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą klienta zainteresować, w oparciu o treści, które klient obejrzał wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Administrator nie ma kontroli nad takimi plikami cookies, dlatego chcąc je wyłączyć lub odrzucić, Klient powinien zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki klient może usunąć pliki cookies znajduje się w punkcie 8 poniżej.
 2. Administrator obecnie korzysta z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics), Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. (Facebook), GO.PL sp. z o.o. (go.pl) oraz Gemius S.A. (Megapanel/Gemius) w celu tworzenia statystyk Sklepu i lepszego dopasowania oferty do oczekiwań klienta.
 3. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:

a) w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies;

b) w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;

c) w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”;

d) w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.

 

§ 8

Kontakt z Administratorem danych osobowych

 

 1. Kontakt z Administratorem oraz żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02 – 954, Warszawa.

b) drogą e-mailową na adres: biuro@icdo.pl

 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 2. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 3. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 4. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

 

§ 9

Zasady bezpieczeństwa przechowania danych osobowych

 

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 4. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Klientów w sposób zgodny z przepisami.

 

§ 10

Zmiany Polityki Prywatności

 

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli WKP będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Jako Administrator zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.04.2020 r..

Logo Funduszy Europejskich
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unii Europejskiej

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.