Strona główna > Bez kategorii > Regulamin korzystania z Serwisu "Medgen"

Regulamin korzystania z Serwisu "Medgen"

Regulamin korzystania z Serwisu „Medgen”

 

§1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich usług Serwisu internetowego pod adresem: https://www.medgen.pl/pl/, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.medgen.pl/pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.medgen.pl/pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie.
  2. Usługodawca – Medgen Kamila Czerska i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02 – 954, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000424556, NIP: 5213632459, Regon: 146168686.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
  4. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.
  5. Usługa Badania - świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez Usługodawcę na podstawie Zamówienia dokonanego przez Użytkownika za pomocą Serwisu, stanowiące usługę w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

 §2

Warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z Serwisem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, siłą wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  2. okresowego wyłączania usług Serwisu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail,
  3. usuwania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.
 3. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 4. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje.

 

§3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Usługodawcę na łamach Serwisu;
  2. dokonanie za pośrednictwem Serwisu zamówienia Usługi Badania genetycznego wraz z zestawem do samodzielnego pobrania materiału genetycznego. Usługa Badania nie obejmuje pobrania materiału genetycznego oraz kosztów zwrotnej wysyłki zestawu do samodzielnego pobrania do siedziby Usługodawcy
 2. Korzystanie z usługi, wskazanej w pkt 2 ust. 1 powyżej, jest odpłatne.
 3. Ceny Usług Badania widoczne są na stronie Serwisu, jeśli badanie dostępne jest w sprzedaży online. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi, będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówień odbywa się na zasadach wskazanych w § 4 niniejszego regulaminu.

 

§4

Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia na wykonanie badań genetycznych następuje za pomocą wypełnienia formularza udostępnionego na stronie internetowej medgen.pl w zakładce e-sklep, bądź po uprzednim kontakcie drogą mailową na adres diagnostyka@medgen.pl
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika Usługi Badania.
 3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę jest:
  1. podanie przez osobę składającą Zamówienie (dalej Użytkownik) wymaganych danych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu pocztowego, na który ma być dostarczony zestaw;
   3. danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;
  2. wybranie przez Użytkownika, jednego z poniższych sposobów dostawy:
   1. Poczta Polska,
   2. Kurier,
  3. wybranie przez Użytkownika jednej z poniższych form płatności:
   1. rzelew na rachunek bankowy Usługodawcy – tylko w przypadku gdy Usługa Badania nie jest możliwa do zrealizowania za pomocą zestawu do samodzielnego pobrania
   2. płatność on-line za pomocą systemu Przelewy24
  4. zaakceptowanie przez Użytkownika łącznej wartości realizacji Zamówienia,
  5. otrzymanie przez Usługodawcę płatności za Zamówienie.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca prześle na adres email podany przez Użytkownika potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Badania zostaje zawarta z chwilą spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3 powyżej.
 6. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi Badania, Usługodawca, w terminie 3 dni roboczych, wysyła na adres wskazany w formularzu zestaw pobraniowy wraz z Formularzem Danych Osobowych i skierowaniem, które muszą zostać wypełnione przez Użytkownika w celu możliwości realizacji Usługi Badania. Materiał genetyczny może być również pobrany w siedzibie Usługodawcy, po uprzednim umówieniu się przez Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi i zostaje uznana za wykonaną z chwilą zawiadomienia Użytkownika o dostępności wyniku. Wynik badania zostanie udostępniony Użytkownikowi w formie elektronicznej lub pocztą, jeśli została wybrana taka forma doręczenia.

 

§5

Płatność

 

 1. Ostateczna kwota płatności w każdym przypadku będzie podana:
  1. po wypełnieniu formularza oraz wyborze sposobu płatności;
  2. w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia formularza,
 2. Płatności za badania genetyczne można dokonać przelewem na konto bankowe 11 1090 1694 0000 0001 1929 2310 prowadzone przez Santander Bank Polska S.A.

Dane do przelewu: Medgen Kamila Czerska i Wspólnicy Sp. k., 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer zamówienia otrzymany przy jego składaniu.

  3. Płatności przelewem tradycyjnym dostępne są wyłącznie dla Usług Badań niedostępnych w Serwisie Usługodawcy.

  4. Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożeniu Zamówienia uważa się, że  Użytkownik zrezygnował z Zamówienia.

  5. Rozliczenia transakcji za pomocą płatności on-line przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

  6. Dokument potwierdzający dokonanie płatności wystawiany jest do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano płatności za Usługę Badania i wysyłany na adres mailowy Użytkownika, wskazany podczas składania Zamówienia w Serwisie Usługodawcy.

 

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Usługodawca zaznacza, że zgodnie z art. 3a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, przepisów tej ustawy, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia, nie stosuje się do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. W związku z powyższym Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy Usługi Badania.
 2. W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji:
  1. danych Użytkownika umieszczonych na Formularzu Świadomej Zgody,
  2. próbki dostarczonej w zestawie,
  3. niepoprawnie pobranego materiału biologicznego,
  4. niewłaściwego jej transportu,

Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jednej z przyczyn odstąpienia, wymienionych w ust. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi drogą mailową.

  3. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi Cenę niewykorzystanej Usługi Badania.

 

 §7

Reklamacje

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 3. Celem ułatwienia złożenia reklamacji, Usługodawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, nr zamówienia, podanie informacji z jakiego powodu reklamacja jest składana,
 4. Z powyższych zaleceń Usługodawcy Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: diagnostyka@medgen.pl lub w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02-954 Warszawa
 6. Usługodawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

 

§8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika, o ile Użytkownik w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, wymaga akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 9. Regulamin w niniejszym brzmieniu został opublikowany w dniu 05.01.2024r.

 

Niniejszy regulamin został zweryfikowany i zatwierdzony przez prawników

Logo Funduszy Europejskich
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unii Europejskiej

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.